Skip to main content

Advertisement

Table 5 Quality assessment of the included studies

From: Global prevalence of cardiometabolic risk factors in the military population: a systematic review and meta-analysis

StudyTotal scoreItem 1Item 2Item 3Item 4Item 5Item 6Item 7Item 8Item 9Item 10
Payab, 20177NYYYNYYNYY
Sharma, 20165NYYNYNNYY
Rush, 20166NYYYNYNNYY
Gasier, 20163NNNNNYUCNYY
Baygi, 20167NYYYNAYYNYY
Fajfrova,20164NYYYNANYNNN
Rhee, 20158NYYYNAYYYYY
Reyes-Guzman, 20157NYYYNYNYYY
Lennon, 20156NYYYNAYNNYY
Hruby, 20157NYYYNAYUCYYY
Herzog, 20157NYYYNAYUCYYY
Filho, 20145NNYYNYUCNYY
BinHoraib, 20138NYYYNYYYYY
Binkowska-Bury, 20134NYYNNAYUCYNN
Marion,20127NYYYNAYUCYYY
Smith, 20127NYYYNAYUCYYY
Scovill, 20123NYYNNYUCNNN
Pasiakos, 20125NNYYNYUCYNY
Hagnas, 20123NYYNNNYNNN
Sundin, 20117NYYYNYNYYY
Hansen, 20117NYYYNAYYNYY
Costa, 20116NNYYNYNYYY
Mullie, 20106NNYYYYUCNYY
Wenzel, 20097NNYYNYYYYY
Saely, 20095NYYNNAYUCNYY
Mullie, 20087NYYYNYNYYY
Smoley, 20088NYYYNAYYYYY
Napradit, 20077NYYYNYNYYY
Khazale, 20075NYNYNYNNYY
Vaicaitiene, 20067NYYYNYYNYY
Hoeyer, 20055NNYYNYNNYY
Al-Qahtani, 20056NNYNYYNYYY
Al-Qahtani, 20056NNYNYYNYYY
Athyros, 20056NYYYNYNNYY
Bauduceau, 20055NYYYNYYNNN
Mazokopakis, 20043NNYYNYNNNN
Lindquist, 20016NYYYYYNYNN
 1. Item 1: Was the sample representative of the target population?
 2. Item 2: Were study participants recruited an appropriate way?
 3. Item 3: Was the sample size adequate?
 4. Item 4: Where the study subjects and setting described in detail?
 5. Item 5: Was the data analysis conducted with sufficient coverage of the identified sample?
 6. Item 6: Were objective, standard criteria used for measurement of the condition?
 7. Item 7: Was the condition measured reliably?
 8. Item 8: Was there appropriate statistical analysis?
 9. Item 9: Are all important confounding factors/subgroups/different identified and accounted for?
 10. Item 10: Were subpopulations identified using objective criteria?
 11. Y: Yes, N: No, UC: Unclear, NA: Not applicable